• ทส.โชว์ผลงานแปลง"ป่าชายเลน"เสื่อมปีเศษจัดที่ทำกินแจกชาวบ้าน1.6หมื่นไร่

  ทส.เปิดผลดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ผู้ยากไร้ตั้งแต่ปี 2559
  ถึงพฤษภาคม 2560 ทะลุเป้า 1.6 หมื่นไร่ พร้อมจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 9 จังหวัด
  28 ชุมชน "บิ๊กเต่า" สั่งเร่งออกหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์โดยเร็ว พร้อม
  กำชับ "ทช"เดินหน้าขยายผลจัดที่ดินอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี
  80,000 ไร่ สยบปัญหาความเหลื่อมล้ำ-ไร้ที่ทำกินให้เห็นผลอย่างยั่งยืน


  นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
  เปิดเผยว่า การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้
  การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความ
  เหลื่อมล้ำและจัดการแก้ไขปัญหาที่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน รวมทั้งแก้ปัญหาการ
  บุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

  ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนิน
  การและให้ความสำคัญมากต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การไร้ที่ดินทำกิน และ
  การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยได้ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดการ
  ดำเนินการจัดที่ดินแก่ราษฎรให้ได้ตามแผนงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นระบบ

  โดยหนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม
  ซึ่งได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)นำพื้นที่ป่าชายเลน
  ที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์
  น้ำโดยการทำนากุ้ง และพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่ในเขตป่าชายเลนมาก่อนมติคณะ
  รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 มากำหนดเป็นเป้าหมายดำเนินการจัดที่ดิน
  ทำกินตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกำกับควบคุมมิให้ชุมชนมีการขยายตัว และป้องกัน
  การบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถ
  ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย โดยจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 16,000
  ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 9 จังหวัด 28 ชุมชน ดังนี้ ปี พ.ศ.2559
  จัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบลของ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน
  11,000 ไร่ โดยในจำนวนนี้นำไปออกหนังสืออนุญาตแล้วจำนวน 7,785 ไร่ ส่วนปี
  พ.ศ.2560 จากข้อมูลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม ได้จัดหาที่ดินทำกินใน
  จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 ไร่ และจัดหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยใน 9 จังหวัด
  28 ชุมชน

  "สำหรับพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดให้เป็นที่ดินทำกินของราษฎรแล้ว รัฐมนตรีว่า
  การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เร่งรัดการออก
  หนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว"

  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า สำหรับการจัด
  ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมระยะยาวนั้น ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
  (พ.ศ. 2559-2579) ได้กำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้
  80,000 ไร่ ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560
  -2564) มีเป้าหมายจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ได้ 18 จังหวัด จำนวน 280 ชุมชน
  โดยดำเนินการผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
  จัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการ
  ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

  โดยมีภารกิจประกอบด้วย 1.การจัดหาที่ดินที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำ
  กินพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง 2.กำหนดหลักเกณฑ์และคุณ
  สมบัติของผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินของแต่ละประเภทที่ดิน 3.จัดที่ดินให้
  แก่ผู้ยากไร้ โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำ
  กิน ตามกฎหมายของประเภทที่ดิน 4.จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดินในรูป
  สหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
  งานให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการ
  ตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้
  ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และ 6.ติดตามความก้าวหน้าและ
  ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

  "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ทุกหน่วยงาน จะเร่งดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และขาดที่ทำกิน
  ทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  รวมทั้งเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตามเป้า
  หมายของรัฐบาลต่อไป" โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กล่าว


  300517

 

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias