• อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เป็นเจ้าภาพจัดประชุม "คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา" ครั้งที่ 9 เพื่อ
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ 10 ชาติสมาชิก
  และองค์กรพันธมิตร พร้อมร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือใหม่ๆในอนาคต เผย
  ต่างชาติยกย่องผลงานโครงการ "Eco-School"และ"Zero Waste"ของไทย หลังประสบ
  ความสำเร็จด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เตรียมนำไปเป็นต้นแบบผลักดัน
  ต่อในประเทศของตัวเอง

  อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"


  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภาย
  หลังเป็นประธานการประชุมฯครั้งนี้ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบ
  หมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก (National
  Focal Point) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on
  Environmental Education: AWGEE) ของประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะ
  ทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาครั้งที่ 9 (9th Meeting of the ASEAN Working
  Group on Environmental Education– 9th AWGEE Meeting) ณ โรงแรมอามารี วอเตอร์
  เกท กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 23-24พฤษภาคม 2560ที่ผ่านมา

  อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"

  โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้
  คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากประเทศมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
  พร้อมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนองค์กรพันธมิตรอาเซียน ได้ทบ
  ทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (ASEAN
  Environmental Education Action Plan: AEEAP) ในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณา
  ประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

  อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"

  "คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) มีภารกิจในการส่งเสริมความ
  ร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม
  ของทุกภาคส่วน ในการดูแล อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
  แวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีคณะ
  ทำงานของแต่ละประเทศ จะมีการประชุมเพื่อสรุป ติดตาม และผลักดันการดำเนิน
  กิจกรรมโครงการภายใต้แผน AEEAP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ

  อาเซียนทึ่งผลงาน"Eco-School"ไทย โบว์แดงขับเคลื่อน"สิ่งแวดล้อมศึกษา"

  นอกจากนี้ยังมีการอร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือ
  ประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของแต่ละ
  ประเทศถูกขับเคลื่อนไปอย่างสอดคล้องกันทั่วทุกภูมิภาค"

  นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการประชุม
  ดังกล่าว ประเทศไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นแบบ
  อย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งไทยเน้นทำโครงการในโรงเรียนด้วยการ
  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวด
  ล้อม ที่เห็นความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องเกิด
  จากกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมมีบทบาทป้องกันฟื้นฟูและใช้
  ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ "โรงเรียนอีโคสคูล" (Eco-
  School) ซึ่งใช้หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วยการนำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การทำงานของโรงเรียนทุกด้าน ตั้งแต่ระดับนโยบาย การจัด
  การเรียนรู้ และจัดทำหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
  โรงเรียน และการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน โดยผู้บริหาร
  โรงเรียนทำหน้าที่สำคัญผลักดันให้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกิดประสิทธิภาพ
  และยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าและป่าในเมืองของไทยที่ดึงภาคเอก
  ชนเข้ามามีส่วนร่วม

  "นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้นำเสนอกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัด
  การขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการ Zero Waste เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่
  ลงที่เริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีจุดเด่นที่ใช้การมีส่วนร่วมจากภาคประชา
  ชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่รอบโรงเรียน ซึ่งตัวแทนของชาติสมาชิก ต่างให้ความ
  สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ

  290517


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias