• ทส.ยุค"4.0"เปิดตัวแอพน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำพลังแสงอาทิตย์

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเคลื่อนสู่ยุค "ทส.4.0" เปิดตัว
  "ระบบกระจายน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์" (OVOWS) พร้อมแอพพลิเคชั่นใหม่บน
  มือถือ "Badan4thai" กระจายข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลสู่ประชาชน ทั้งการค้นหาแหล่ง|
  น้ำ แผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด รวมทั้งการใช้ประโยชน์อื่นๆ ย้ำเป้าหมายสำคัญช่วย
  สนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนเข้า
  ถึงน้ำอย่างเท่าเทียม  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เปิดเผยว่า รัฐบาลได้วางแผนแม่บทการพัฒนาประเทศโดยวางเป้าหมายขับเคลื่อนไปสู่
  "Thailand 4.0" ซึ่งมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2579)
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีฐานคิดหลัก คือ การมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ
  ของประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
  ด้านการปกป้องดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  จึงได้รับนโนยายดังกล่าวมาผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
  ภารกิจของหน่วยงาน โดยวางเป้าหมายก้าวไปสู่ความเป็น "ทส.4.0"ด้วยการส่งเสริมการ
  พัฒนาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน

  โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็น
  แนวนโยบายหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญ
  และได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำบาดาล
  ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ OVOWS (One Village One Water Supply) โดยต่อยอด
  มาจากโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาลศักยภาพไม่ต่ำกว่า
  10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ พร้อมกับก่อสร้างหอถังเก็บน้ำความจุ 30 ลูก
  บาศก์เมตร และวางระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ เพื่อรอง
  รับการจัดหาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในระดับไร่นาและชุมชนให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่า
  เทียม

  "จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่า สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
  น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่มีแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอ โดยเกษตรกร
  จะมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่ต่ำกว่าปีละ 116,800 ลูกบาศก์เมตรต่อแห่ง ทั้งนี้ครัวเรือนได้รับ
  ประโยชน์มากกว่า 10 ครัวเรือนต่อแห่ง และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 50-100 ไร่
  ต่อแห่ง"

  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า นอกจากการพัฒนาโครงการระบบ
  กระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังได้พัฒนา
  แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ "Badan4thai" เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการ
  พัฒนาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่ การค้นหาบ่อน้ำบาดาล แผนที่น้ำ
  บาดาลรายจังหวัด รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารเรื่องน้ำบาดาล และเป็นการเพิ่มช่องทางการ
  ติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

  "จะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าวไปข้างหน้าเข้าสู่ Thailand 4.0
  ด้วยคุณภาพการบริการ มุ่งประสิทธิผลการดำเนินงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  ซึ่งโครงการ OVOWS และ Badan4thai ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ความ
  เป็น ทส. 4.0 ด้วยเช่นกัน และที่สำคัญ ยังถือว่า การดำเนินการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวไม่
  เพียงแต่จะเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นไปได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคได้
  อย่างเท่าเทียมอีกด้วย" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวCopyrigh © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias