ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

 • ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
  Product)


  ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

  ซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์การรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์ตัว G
  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สินค้าฉลากเขียว และฉลาก Cool
  Mode มอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้
  ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และสร้างค่านิยมของประชาชนให้รู้จักคิดและมีส่วน
  ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมให้
  ผู้ประกอบการขนาดเล็กปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อ
  เนื่อง โดยเริ่มจากสถานประกอบการ ประเภท การผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาด
  เล็ก และผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง เป็นสถานประกอบการนำร่อง และขยายอย่างต่อเนื่อง
  มาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูปจากผ้า ไม้และจักสาน เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา
  รวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา เช่น สบู่ ยาสระผม เป็นต้น

  ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

  ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการศึกษาและจัดทำเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เพื่อประเมินและมอบตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสัญลักษณ์ตัวG
  ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งยังขยายการดำเนินการศึกษา
  เพื่อพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ และศึกษา
  ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายตัวของตลาดสินค้า
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

  ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

  ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 แห่ง ทำให้มีสินค้าที่ได้รับ
  การรับรองภายใต้สัญลักษณ์ตัว G อย่างหลากหลายให้ประชาชนได้เลือกใช้ ในช่วงเทศกาล
  ปีใหม่นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคส่งมอบของขวัญในช่วงเทศ
  กาลปีใหม่ 2018 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์การรับ
  รองทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์ตัว G ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากลด
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สินค้าฉลากเขียว หรือฉลาก Cool Mode เป็นต้น

  ทส.รณรงค์ลดโลกร้อน เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ตัว G มอบของขวัญเทศกาลปีใหม

  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ตัว G
  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
  การประหยัดพลังงาน การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม การลด
  ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับการ
  ดำเนินงานของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันลดผลกระทบจาก
  กระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็น
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดได้ในทางธุรกิจ ปัจจุบันสามารถหาซื้อของขวัญผลิตภัณฑ์ตัว G ได้
  ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีโล่สัญลักษณ์ตัว G วางรับรองอยู่ในสถานประกอบการ
  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ หรือสามารถเข้าไปค้นหาสถานประกอบการที่ได้รับการรับ
  รองสัญลักษณ์ตัว G ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณ
  ภาพสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ : 0-2298-5630, 0-2278-8400 ต่อ 1555-1556


  Share FB

  241217Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias