4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

 • 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์
  สิ่งแวดล้อม"


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวัน
  สิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ
  ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"


  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์


  น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในเรื่อง
  ของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
  ร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและ
  การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่
  4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และในหลายภูมิภาคทั่ว
  ประเทศ

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากพระราช
  ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 นับเป็นจุด
  เริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ
  เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชน ในการรักษาสิ่ง-
  แวดล้อม
  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือ
  เป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสก
  นิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
  ตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คง
  อยู่ต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของ
  ทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะรัฐมนตรียังมีมติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้เป็น "วัน-
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ
  ด้วยอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นวันสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  หมู่บ้าน ในการรวมพลังด้วยจิตอาสาในการสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อมของชาติ

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยา
  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อม
  ไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่ง
  แวดล้อม" ประชาชนจะได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ
  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำ
  ความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึก
  ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น
  พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
  ชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชทานที่ว่า"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  สำหรับการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลาง
  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
  มหานครในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย
  • การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดย นายอำพล เสนาณรงค์ ที่
  ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9
  • พิธีมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การขับร้องเพลง "พระราชาในนิทาน" โดย ศิลปินไม้เท้าขาว โครงการ From Street to Star จาก
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • การจัดแสดง Presentation ชุด "สืบพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้
  มีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" นิทรรศการ
  ความสำเร็จของชุมชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ตลอดจน
  การร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดและการจัดการ
  ขยะที่จะเกิดขึ้นในงาน โดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารและขยะที่เป็นกล่องกระดาษ ชานอ้อย หรือ
  แก้วพลาสติก โดยได้จัดทำถุงผ้า กล่องข้าว ช้อนสแตนเลส และกระบอกน้ำ เพื่อแจกเป็นของที่ระลึก
  สำหรับทุกท่านที่มาร่วมงาน และสามารถนำกล่องข้าวไปใส่อาหารที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่าน นอกจากนี้ได้จัดถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารเพื่อที่จะนำกลับมาทำปุ๋ยหมัก
  หรือน้ำหมัก รวมทั้งยังจัดจุดล้างภาชนะให้กับทุกท่านอีกด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ "สนามหลวง
  โมเดล"
  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  อธิบดีกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวส่งท้ายว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสา
  สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวา
  คม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และในวันที่
  9-11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาZ

  4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ"สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์

  Share FB

  281117Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias