กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

 • กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ. ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
  โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เตรียมดำเนินการต่อเนื่อง ปี
  พ.ศ.2561 ตั้งเป้าเกษตรกรสมัครใจ เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มจำนวน 70,000 ราย รวมเป็น
  140,000 ราย เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
  ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง


  จากปัญหาของภาคเกษตรที่สำคัญ คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการผลิต
  ทั้งการพัฒนาเรื่องดินและน้ำ ขาดแคลนทุนและโครงสร้างพื้นฐาน มีหนี้สิ้นจากจากผลิตเชิงเดี่ยว และ
  มีความเสี่ยงเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปฏิรูปภาคการ
  เกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้และความภาคภูมิใจในอาชีพ เป้าหมายเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ
  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในเขตพื้นที่เหมาะ
  สม ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตสินค้าหลักแล้ว ยังได้ส่งเสริมเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
  บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน และนำรายได้จากการผลิตสินค้าหลักมาเป็นเงินออม เพื่อเป็นการ
  ลดความเสี่ยงในอนาคต และสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 เพื่อถวายแด่พระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ
  จากพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน
  เองอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายใน
  ครัวเรือน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ
  จากสถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร บริษัทเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานในทั่วทุกพื้นที่เป็นอย่างดี

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้เป็นประธานการประชุม
  โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด สถาบัน
  การศึกษา ปราชญ์เกษตร และภาคเอกชนที่สนับสนุน

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  โครงการ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย
  ในหลวง" ปี 2560 และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องใน ปี 2561 โดยผลการดำเนินงานปี 2560
  มีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 70,002 ราย พบว่าหลังจากร่วมโครงการแล้ว
  เกษตรกรได้นำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
  ใช้ทำการเกษตรผสมผสานอย่างเกื้อกูลกัน ตามศักยภาพของตนเองในพื้นที่ เกิดพึ่งพาตนเอง

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  โดยสามารถลดรายจ่ายจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 533 บาท
  มีการลดต้นทุนการผลิต และลดใช้การใช้สารเคมี โดยใช้ปัจจัยการผลิตและใช้แรงงานของตนเอง
  ได้ เฉลี่ยเดือนละ 556 บาท เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในเมือง ลดลงร้อยละ 1.47
  มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการลดรายจ่ายที่ไม่
  จำเป็น ส่งผลให้ครัวเรือนร้อยละ 18.38 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ อีกทั้งยังมีการวางแผน
  และดำเนินการผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 4,613 บาท

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาความยั่งยืน ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันวางแผนขับ
  เคลื่อนการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2561 โดยกำหนดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
  เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทุกภาค
  ส่วนในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอและคุณภาพ
  ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน .....


  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

  Share FB

  191017Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias