">
กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

 • กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
  ขยายผลสู่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 10 ล้านไร่

  กรุงเทพมหานคร – กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ
  ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลรองรับเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 10 ล้านไร่ด้วยการจัดตั้ง
  ป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2562-2566 เป้าหมายดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อ
  เป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 ในการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
  บกอย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกด้วย

  การจัดประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563 ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เพื่อเฟ้นหาป่าชุม
  ชนที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเพิ่ม
  พื้นที่ป่าชุมชน 10 ล้านไร่ ในปีนี้ได้กำหนดแนวคิด “ป่าสร้างน้ำ” เป็นประเด็นหลักของกิจกรรม และเป็น
  กรอบในการ สรรหาป่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการดูแลฟื้นฟูป่าจนระบบนิเวศสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิต
  น้ำหล่อเลี้ยงชุมชนไม่ให้ขาดแคลนแม้ในสถานการณ์ที่สังคมส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง

  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “จากการที่พ.ร.บ. ป่าชุมชน ประกาศใช้อย่างเป็นทาง
  การในปี 2562 กรมป่าไม้มีภารกิจจะต้องผลักดันเป้าหมายป่าชุมชนให้สำเร็จทั้งจำนวนป่าชุมชน การมีส่วน
  ร่วมของชุมชนหรือหมู่บ้าน และจำนวนพื้นที่ป่าชุมชน โดยภายในปี 2566 จะต้องมีป่าชุมชน 15,000 แห่ง
  หมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในป่าชุมชน จำนวน 18,000 หมู่บ้าน และพื้นที่ป่าชุมชนรวม 10 ล้านไร่ ปัจจุบันป่า
  ชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน มีจำนวน 11,322 แห่ง มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมจำนวน 13,016 หมู่บ้าน พื้นที่ป่ารวม
  6.29 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ใช้ยุทธศาสตร์การรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมมาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้าน
  ป่าชุมชน ด้วยการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยภาคประชาชนจะเข้ามาช่วย
  มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขณะที่ภาคเอกชนก็เข้ามาร่วมสนับสนุนสร้างความเข้ม
  แข็งให้กับชุมชน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือภารกิจของกรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด
  (มหาชน) ถือเป็นแนวร่วมสำคัญที่สนับสนุนการทำงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้มาตั้งแต่ปี 2551 ภายใต้
  ความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ซึ่งได้ขยายแนวคิดป่าชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน
  ปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นบนเป้าหมายในการรักษาผืนป่าของประเทศของทุกภาคส่วน กรมป่าไม้เชื่อมั่นว่า
  เป้าหมายพื้นที่ป่าชุมชน 10 ล้านไร่บรรลุผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน”  กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ


  นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด
  เผยว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เพียงมุ่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ แต่ให้ความ
  สำคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ มุ่งเน้นการ
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งสองประเด็นนี้ เป็นที่มา
  ของการริเริ่มโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่เน้น
  การปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบกอย่างยั่งยืน โดยผ่านการส่งเสริมชุมชน
  เข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15
  และเป้าประสงค์ ที่ 15.2 ที่ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ฟื้นฟูป่าไม้
  ที่เสื่อมโทรม รวมทั้งปลูกป่าในพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน สำหรับปีนี้บริษัทฯ และกรมป่าไม้ ก็จะร่วมกันจัด
  กิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรชุมชนที่จะเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
  และจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้ง
  แต่ปี 2551-2562 มีป่าชุมชนตัวอย่างที่อยู่ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน รวม 1,683 แห่ง (คิดเป็น
  ร้อยละ 14.9) ป่าชุมชนตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่า สร้างคนรุ่นใหม่ และขยายแนว
  ร่วมป่าชุมชน ส่วนพื้นที่ป่าของป่าชุมชนตัวอย่างรวม 1.5 ล้านไร่ ยังจะเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออก
  ไซด์ประมาณ 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีช่วยลดภาวะโลกร้อน และหากจะมองในมิติมูลค่า
  ของป่าไม้ก็สามารถพิจารณาจากมูลค่าการให้บริการระบบนิเวศของป่าไม้อันได้แก่ การป้องกันการพังทลาย
  ของดิน การดูดซับน้ำใต้ดิน ธาตุอาหาร การไหลผ่านของน้ำและการช่วยลดอุณหภูมิ ซึ่งจากการศึกษาของ
  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เมื่อเดือนกันยายน 2560 พบว่า
  ป่าไม้ให้บริการระบบนิเวศ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 89,737.48 ต่อไร่ต่อปี นับว่ามีมูลค่ามหาศาลมาก”

  กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ

  สำหรับ กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563 กำหนดประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ 5 ระดับ จำนวน 144 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป้ายประกาศเกียรติคุณ
  ติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 100,000 บาท
  • รางวัลป่าชุมชนระดับภาค 4 รางวัล ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่า
  ชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 30,000 บาท
  • รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 68 จังหวัด ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง
  ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 68 รางวัล ได้รับโล่รางวัลชมเชย และเงินรางวัล แห่งละ 10,000 บาท

  2. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” จำนวน 4 รางวัล
  ได้แก่
  • รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง
  ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และ
  เงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท

  ป่าชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ติดต่อขอรับใบ
  สมัครและสมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา หรือ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.forest.go.th

  กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ

  กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ


  กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป จับมือค้นหาป่าชุมชนต้นแบบ

  Share FB

  12.3.63Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias