กรมป่าไม้ จับมือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

 • กรมป่าไม้ จับมือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้า "ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

  ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศและพื้นที่สีเขียวในเขต
  เมืองให้ได้ร้อยละ 40 ภายใน 20 ปี กรมป่าไม้และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมดำเนินการตาม "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูก
  ต้นไม้ให้แผ่นดิน" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล


  เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
  จังหวัดระยอง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรม
  ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
  โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำวิธีการปลูกแบบป่านิเวศ (Eco-Forest) ซึ่งเป็นป่าที่
  สร้างขึ้นโดยเลียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติ
  ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหลากหลายชนิดคละกันเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งการปลูก
  ต้นไม้แบบป่านิเวศนี้ เป็นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศได้มากกว่าการปลูกป่า
  ทั่วไป 6 เท่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเมืองและชุมชน สร้างสมดุลของ
  ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการรักษาดูแลต้นไม้โดยรุกขกรจากกรม
  ป่าไม้ นอกจากนี้ยังจะมีการดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียนและอื่นๆ
  ทั่วประเทศ


  Share FB

  100917


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias