• "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกรGAPเปิดตลาด"มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยฯ"
  28 สิงหาคม – 1 กันยายน นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ


  "จังหวัดปทุมธานี" ระดมพลเกษตรกร-ผู้ประกอบการเข้ากรุงจัด "มหกรรมสินค้าเกษตรและ
  อาหารปลอดภัย" เปิดงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารบี
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราช
  การจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานพบผลผลิตคุณภาพจากแปลง GAP
  และสินค้าแปรรูประดับมาตรฐานกว่า 250 ร้านค้า พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมความรู้การปลูกผัก
  ในโรงเรือน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทำฮอร์โมนไข่แบบง่าย สบู่ทำมือ และการทำดอกไม้
  จันทน์-ดารารัตน์ และกิจกรรมบันเทิงและอื่นๆอีกมากมาย มาเที่ยว มาช็อป มาชิมกันได้
  28 สิงหาคม-1กันยายน นี้


  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า งาน"มหกรรมสินค้าเกษตร
  และอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ
  ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอด
  ภัยของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัย
  ของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าและอาหารประเภทต่างๆ
  งาน "มหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี" ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากยุทธ
  ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด
  อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็น
  สุข" ซึ่งไม่เพียงจะมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดเพื่อให้สอดรับกับการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
  ในของอาเซียนแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรองรับนักท่อง
  เที่ยวและผู้บริโภคทั่วไป
  "ปัจจุบัน วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในเรื่องการรักษาสุขภาพ มุ่งแน้นการบริโภค
  อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวทางพัฒนาของจังหวัดอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาได้กำหนดยุทธ
  ศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
  การผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปอลดภัย ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตร
  กรจนถึงปลายทาง คือผู้บริโภค โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการ
  Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการ
  การรับรองแหล่ง  จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการ
  ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อเป็น
  เครื่องรับประกันว่าผลผลิตที่ไปถึงประชาชนผู้บริโภคจะมีคุณภาพและความปลอดภัย
  อย่างแท้จริง โดยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
  ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรด้าน
  GAP โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ได้ปฏิบัติและผ่านการตรวจรับรองตาม
  มาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก"
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้ คือ การ
  นำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย
  โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอด
  ภัย จำนวน 250 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน การปลูกพืช
  ไร้ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพของผลผลิต การจัดแสดงกระบวนการปลูกพืชผักตามระบบ GAP
  (Good Agriculture Practices) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว
  ผลผลิต เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ รวมทั้งยังได้เตรียมกิจกรรม
  ความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัวในภาชนะแบบต่างๆ การสอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้
  จันทน์ดารารัตน์ สบู่ทำมือ การทำอาหารสำหรับพืชฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ การปลูกพืช การต่อ
  กิ่ง การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  "ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมางานนี้
  งานที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดกับการมาเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าและอาหาร
  ปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นี้ ที่อาคาร
  บี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้สัมผัสกับสินค้า
  คุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตคุณภาพของจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น
  แต่ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ในการผลิตสินค้าปลอด
  ภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายมากขึ้นต่อไป" รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปทุมธานี กล่าว
  Share FB
  290817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias