"ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด

 • "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด
  "สินค้าเกษตรปลอดภัย"


  "จังหวัดปทุมธานี" ระดมพลเกษตรกร-ผู้ประกอบการเข้ากรุงจัด "มหกรรมสินค้าเกษตรและ
  อาหารปลอดภัย" 28 สิงหาคม – 1 กันยายน ที่อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้ง
  วัฒนะ โชว์ศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้ง
  แต่ต้นทางจากผู้ผลิต ถึงปลายทางผู้บริโภค พบผลผลิตคุณภาพจากแปลง GAP และสินค้า
  แปรรูประดับมาตรฐานกว่า 250 ร้านค้า พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมความรู้การปลูกผักในโรงเรือน
  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทำฮอร์โมนไข่แบบง่าย สบู่ทำมือ และการทำดอกไม้จันทน์-ดารา
  รัตน์ ตลอด 5 วันของการจัดงาน

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด


  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี
  เตรียมจัดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี" ในระหว่าง
  วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร
  B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชา
  สัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดให้เป็นที่รู้
  จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสาร
  เคมีปนเปื้อนในสินค้าและอาหารประเภทต่างๆ

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด


  งาน "มหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี" ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวด
  ล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน
  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" ซึ่งไม่เพียงจะมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดเพื่อให้สอดรับกับการ
  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในของอาเซียนแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
  ของอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไป

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด


  "ปัจจุบัน วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในเรื่องการรักษาสุขภาพ มุ่งแน้นการ
  บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวทางพัฒนาของจังหวัดอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาได้
  กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อ
  ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปอลดภัย
  ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรจนถึงปลายทาง คือผู้บริโภค โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญ
  หลายโครงการ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste,
  โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการการรับรองแหล่ง

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด

  จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการ
  ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อเป็น
  เครื่องรับประกันว่าผลผลิตที่ไปถึงประชาชนผู้บริโภคจะมีคุณภาพและความปลอดภัย
  อย่างแท้จริง โดยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
  ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรด้าน
  GAP โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ได้ปฏิบัติและผ่านการตรวจรับรองตาม
  มาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก"

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด


  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้ คือ การ
  นำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย
  โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอด
  ภัย จำนวน 250 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด

  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน การปลูกพืช
  ไร้ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพของผลผลิต การจัดแสดงกระบวนการปลูกพืชผักตามระบบ GAP
  (Good Agriculture Practices) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว
  ผลผลิต เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ รวมทั้งยังได้เตรียมกิจกรรม
  ความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัวในภาชนะแบบต่างๆ การสอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้
  จันทน์ดารารัตน์ สบู่ทำมือ การทำอาหารสำหรับพืชฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ การปลูกพืช การต่อ
  กิ่ง การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด

  "ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมางานนี้
  งานที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดกับการมาเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าและอาหาร
  ปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นี้ ที่อาคาร
  บี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้สัมผัสกับสินค้า
  คุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตคุณภาพของจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น
  แต่ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ในการผลิตสินค้าปลอด
  ภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายมากขึ้นต่อไป" รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปทุมธานี กล่าว

  "ปทุมธานี" ยกพลเกษตรกร GAP บุกกรุง โชว์อลังการเปิดตลาด
  Share FB

  251817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias