กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

 • กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทาง
  พิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานจตุจักร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
  กิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โดยในงานมีการ
  บรรยายหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม โดย ฯพณฯ ชวน
  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย รวมทั้งนิทรรศการจากหน่วย
  งานที่เกี่ยวข้อง

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  การทางพิเศษฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการ
  ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพ
  มหานครและปริมณฑล สามารถนำไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพิ่มมูลค่าในกมร
  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดย
  ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
  องค์กรทุกกลุ่มเสมอมา

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  จากการเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ในปี 2553 กทพ.จึงได้
  กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยได้ยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแล
  กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
  การคลัง ภายใต้แนวทางดังกล่าวนี้ นำไปสู่กิจกรรม โครงการ และแผนงานที่ส่งเสริมสนับ
  สนุนให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. มีการพัฒนาอย่างมากและมีความต่อ
  เนื่องโดยเฉพาะในปี 2554 กทพ. ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เจ้า
  หน้าที่ กทพ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำนเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้ทราบ
  ถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  การทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไดจัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
  Corperate Governance : CG) ประจำปีงบประมาณ 2560
  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรม
  ที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
  EnterprisePerformance Appraisal : SEPA)
  ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของการทางพิเศษฯให้ดียิ่งขึ้นไป

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงาน เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลัก
  การ แนวคิด ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษฯ

  "ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใสใส่ใจคุณธรรม"
  ในวันนี้จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
  การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของ กทพ. ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็น
  เลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ การมีคุณธรรม ม่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างแรง
  ผลักดันให้ กทพ. มีความยั่งยืน สมกับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการคมนาคมที่
  ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อไป

  กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day "กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม"

  Share FB
  220817Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias