• กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560

  วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช สวนราชเทวีภิรมย์
  ซอยรัชฏภัณฑ์ นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้
  ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560 รวมถึงได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนใต้ทางพิเศษด้วย  กทพ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์
  สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้
  เขตทางพิเศษขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความ
  สามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยได้รับ
  ความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงพญาไท, สถานีดับเพลิงสุทธิสาร และประชาชนในพื้นที่
  ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์  สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100, สวพ.FM 91
  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัม
  พันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
  ทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อมทีมสร้าง
  สถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ของชุมชนใต้ทาง
  พิเศษ แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านผู้ประสบเหตุเข้าดับ
  เพลิงในเบื้องต้นและแจ้งเหตุสายด่วนดับเพลิง 199 สถานีดับเพลิงพญาไทและสถานีดับ
  เพลิงสุทธิสาร จึงได้ส่งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ และพนักงานสื่อสารของ กทพ.ได้รับ
  แจ้งเหตุ  จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยของ กทพ. เข้าตรวจสอบเหตุ พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของ
  กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว จนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ
  เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้น การฝึก
  ซ้อมในการนี้สถานีดับเพลิงพญาไทจะได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ
  ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ และ กทพ. ได้เตรียมถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง เพื่อ
  มอบให้กับชุมชนใต้ทางพิเศษ โดยผ่านสำนักงานราชเทวีและดินแดงอีกด้วย


  กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560

  กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560

  กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560

  กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2560


  120617
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias