วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

 • วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

  23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น ‘วันเต่าโลก’ หรือ World Turtle Day โดยองค์กรอนุรักษ์และ
  ช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นโอกาสในการให้
  ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากร
  เต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

  แม้เต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน แต่จากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ปี 2560 ของสถาบัน
  วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  กลับพบว่า สถิติการลดลงของเต่าทะเลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเครื่อง
  มือประมงโดยบังเอิญ มีปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า อีกทั้งพื้นที่วางไข่และหากินของเต่าทะเลที่ลดลง
  จากการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ทำให้สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน
  5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี รวมถึงขยะทะเลที่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถุงพลาสติด ซึ่งเต่าคิดว่าเป็น
  แมงกะพรุนที่เป็นอาหารของมัน เมื่อเต่ากินถุงพลาสติกเข้าไปทำให้อายุเต่าสั้นลง และยังทำให้แมงกะพรุน
  เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

  ทั้งนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่า ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด แต่กลับ
  พบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง, เต่าหญ้า, เต่าตนุ และเต่ากระ โดยปัจจุบัน
  เหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง 10 แห่ง โดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะคราม
  รองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลัน ปัจจุบันเต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  ปี 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก
  ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย

  ข้อมูลต้นฉบับจากhttps://thestandard.co/onthisday23may/
  ภาพจาก pixabay.com


  วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day


  วันเต่าโลก

  วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

  วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

  Share FB
  20.5.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias