รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

 • รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากCOVID-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินแก่ประชาชน
  ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทำให้บางส่วนต้องขาดรายได้ ว่างงาน ภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยา
  เพื่อหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของประชาชนให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้

  รวมมาตรการเยียวยาด้านการเงินและรายได้จากรัฐบาลที่มีการประกาศใช้แล้ว ดังนี้

  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  1. มาตรการดูแลและเยียวยา “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกัน
  สังคม” ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
  COVID-19 เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถาน
  บริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะ
  เวลา 3 เดือน (เมษายนถึงมิถุนายน 2563) จำนวน 3 ล้านคน ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจ
  สอบคุณสมบัติ และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  2. มาตรการเยียวยาด้านภาษี กรมสรรพากรได้ขยายเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 90-ภงด91)
  จากเดิมที่ขยายถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563 ให้สิทธิ์หักภาษีลดหย่อนสุขภาพ ค่าเบี้ยประกัน
  สุขภาพ จากเดิมจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท  เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อนำมารวมหัก ลดหย่อนค่าเบี้ย
  ประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  สำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
  ธรรมดาสำหรับ

  (1) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยจากโควิด-19
  (2) ค่าตอบแทนบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้
  คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้รับแต่ง
  ตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563

  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  3.มาตรการเยียวยาด้านสินเชื่อ สำหรับมาตรการเยียวยาด้านสินเชื่อของรัฐบาลนั้นมีเพิ่มเติมจากที่ธนาคาร
  พาณิชย์ต่างๆ ออกมาตรการช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ โดยรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนี้

  - สินเชื่อฉุกเฉิน โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสิน
  เชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท แห่งละ 20,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย
  คงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน รับคำ
  ขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563"

  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  - สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม มีขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำ โดยมี
  หลักประกัน วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่
  เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้าน
  บาท
   
  - สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโรงรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
  อ้อม โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์ในนามของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
  และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  4.มาตรการในด้านน้ำประปา บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
  มี 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ ดังนี้
  -มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบ
  การใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
   
  - มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย
  (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่
  ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและ
  ผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา ในพื้นที่ใช้น้ำประปา

  - มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
  สามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

  รวมมาตรการรัฐช่วยประชาชน ฝ่าวิกฤตCOVID-19

  5.มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากCOVID-19 
  สำหรับจำนวนเงินประกันที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กขึ้นอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่
  ละราย ที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับ PEA เมื่อมาขอใช้ไฟฟ้า ซึ่ง PEA ซึ่งที่ผ่านมา การไฟฟ้าได้เรียกเก็บ
  ค่าประกันมิเตอร์ไว้ตามขนาดของมิเตอร์ได้แก่
  - มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมิเตอร์ขนาดนี้จะเป็นมิเตอร์ที่ใช้งานใน
  บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก
  - มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท มิเตอร์ขนาดนี้เป็นมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้
  - มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท เป็นมิเตอร์ที่ใช้อยู่ในบ้านพักขนาดใหญ่ ที่มีเครื่อง
  ใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
  - มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท เป็นมิเตอร์ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้

  ข้อมูลต้นฉบับจากwww.dailynews.co.th/regional/765653
  ภาพจาก pixabay.com


  Share FB
  29.3.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias