22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)

 • 22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)

  ทุกวันนี้ประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ยังคงคุกคามไปถึง
  อนาคต"น้ำ" เป็นทรัพยากรของแผ่นดินที่ทุกคนควรใช้อย่างมีคุณค่า ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เพราะคิดว่า
  เรามีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือ ในอนาคตหากไม่มีน้ำใช้ จะทำอย่างไร

  องค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้
  เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้
  วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for Water"เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ
  ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว
  ในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอ
  แนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21
  จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ(UN Water)

  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ใน
  การอุปโภคบริโภค,เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ
  และหน่วยงานเอกชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำให้มากขึ้น

  องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่
  1. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน
  2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
  แหล่งน้ำ
  3. การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณ
  การใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ
  4. การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
  5. การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม


  สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการรณงค์เรื่องการประหยัดน้ำในทุก ๆ ปี เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากร
  น้ำที่ถูกทำลายด้วยมลพิษจนด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ยังถูกคุกคามด้วยปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น
  แหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลงสวนทางกับการเติบโตของภาคการเกษตร และสังคมเมือง จึงมีการรณรงค์สร้าง
  จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเคยชินกับการใช้น้ำในชีวิต
  ประจำวันให้ทรงคุณค่า ทุกหยดน้ำแห่งธรรมชาติก่อเกิดเพื่อมวลมนุษยชาติ

  ข้อมูลอ้างอิงจาก
  https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1793-world-water-day,http://news.ch3thailand.com/
  ภาพ pixabay.com


   22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)
   22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)

   22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)

   22 มีนาคม "วันน้ำโลก"(World Day for Water)  Share FB
  21.3.63


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias