ความหมายของการเวียนเทียน ที่บางคนอาจไม่รู้

 • ความหมายของการเวียนเทียน ที่บางคนอาจไม่รู้

 • วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม นี้เป็นวันอาสาฬหบูชา หรือ “อาสาฬหปูรณมีบูชา” ที่แปลได้ว่า การบูชา
  ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่เกิดปรากฎการณ์ครั้ง
  สำคัญของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา ธรรมจักกัปวัตนสูตร เป็นครั้งแรก แก่
  ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันองค์แรก
  อีกด้วย  ความหมายของการเวียนเทียน ที่บางคนอาจไม่รู้

  กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาที่ชาวพุทธทั่วไปพึงปฏิบัติกันทั่วไป คือ ทำบุญ ตักบาตร ในบางคนอาจ
  มีการรักษาศีล ตลอดจนฟังธรรมเทศนา และที่ขาดไม่ได้เลยคือการ “เวียนเทียน” ในช่วงเย็น บางคน
  อาจหลงลืมไปแล้วว่านอกจากเวียนเทียนในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาแล้วในวันอาสาฬหบูชานี้ก็
  มีพิธีสำคัญนี้เช่นกัน เชื่อว่าหลายคนอาจมีสงสัยในการเวียนเทียนที่เราทำกันทุกวันสำคัญทางพุทธ
  ศาสนานั้นเราจะได้อานิสงส์มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากเราจะกล่าวเทียบอย่างง่ายแล้วนั้น การเวียนเทียน
  เป็นวิธีการแสดงความเคารพวิธีการหนึ่งเช่นกัน คล้ายกับการกราบไหว้ เพียงแต่การเวียนเทียนถือเป็น
  เครื่องหมายการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

  ความหมายของการเวียนเทียน ที่บางคนอาจไม่รู้

  เวียนเทียนอย่างไร?ให้ได้รับอานิสงส์ครบบริบูรณ์

  การเวียนเทียนนั้นจะเวียนทั้งหมด 3 รอบ เริ่มเวียนไปทางขวา เพราะการเอาสิ่งที่เราเคารพไว้ด้านขวา
  เรียกว่าความเคารพต่อสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะใช้เทียน ธูป และดอกไม้ เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้
  ในมือเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป ขณะที่เดินแต่ละรอบก็
  ต้องตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท อิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วย
  การสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ แน่
  นอนว่าจุดประสงค์หลักของการเวียนเทียนนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาพุทธเจ้าอย่างที่
  กล่าวข้างต้นไป ด้วยการเดินให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เบื้องขวาของตน และสำรวมใจนึกถึงพระคุณ
  ของพระองค์ ซึ่งการที่ให้เวียน3 รอบเพื่อให้รู้สังสารวัฏเรามีเวียนว่ายตายเกิดเหมือนวงล้อที่หมุนไปแล้ว
  กลับมาที่เดิม หาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ สังสารวัฏของเรานี้ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย ถ้าตัวเรา
  ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้ว วิญญาณของคนเราจะไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นการเวียนเทียนเป็นการเคารพบูชาต่อสิ่ง
  ศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อวนครบ 3 รอบจะได้นึกถึงสังสารวัฏนี้เพื่อจะได้มีใจปฏิบัติ

  ความหมายของการเวียนเทียน ที่บางคนอาจไม่รู้

  อานิสงส์เพิ่มเติมจากการเวียนเทียน

  1. ทำให้กาย วาจา ใจ เกิดความสงบ สะอาด สว่าง
  2. ผู้ที่มีกรรมเวรหนักโดยไม่สนใจในธรรม ไม่เชื่อในคำสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้บำเพ็ญ
  บารมีขอขมาใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ในชีวิตแล้ว กรรมหนักจะทุเลาเบาบางจางหายกลับกลายเป็นคนใจดีใจ
  งามในธรรม ได้ด้วยอานุภาพแห่งบารมีอันเป็นมหากุศลนี้อย่างแท้จริง
  3. ทำให้กายใจ สลัดออกจากภูมิเปรต เดรัจฉาน ทั้งบันดาลให้จิตหลุดจากโคตรปุถุชน พ้นอบายภูมิได้
  4. ทำให้ไม่ลืมตัว หลงตัว ลดทิฐิมานะ ได้เป็นที่รักของมนุษย์ พรหม และเทวดาทั้งหลาย
  5. ทำให้ตัดกรรม ตัดเวร ทางจิตได้โดยพลัน
  6. การบำเพ็ญความดีเลิศครั้งนี้ เพื่อเป็นการสะสมอารมณ์พระนิพพานอย่างแท้จริง

  ดังนั้นหากใครที่มีความประสงค์จะไปเวียนเทียนกันในวันอาสาฬหบูชานี้แล้วล่ะก็อย่าลืมเตรียมกายและเตรียม
  ใจให้พร้อม เพื่อรับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่กันนะคะ

 • ขอบคุณข้อมูลจาก - www.sanook.com/horoscope , www.watchaoam.com
  ขอบคุณภาพจาก - www.thaistudyguide.com , www.walimd.blogspot.com

  Share FB
  15.7.19


Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias