กรมศิลปากรหวั่นสถูปเจดีย์เขาคลังนอกรับผลกระทบปิโตรเลียม

 • กรมศิลปากรหวั่นสถูปเจดีย์เขาคลังนอกรับผลกระทบปิโตรเลียม

  กรมศิลปากรไม่เห็นด้วยแผนดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียมใกล้โบราณสถานศรีเทพ
  จ.เพชรบูรณ์ จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเมืองศรีเทพเข้าสู่บัญชีมรดกโลก เตรียม
  ทำหนังสือแจ้งทางการไปยังเจ้าของโครงการ

  กรมศิลปากรหวั่นสถูปเจดีย์เขาคลังนอกรับผลกระทบปิโตรเลียม

  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศ
  ไทย) จำกัด มีแผนที่จะดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ
  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด มีแผน
  ที่จะดำเนินการโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  ได้มอบหมายให้บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิด
  เห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด
  ล้อม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

  กรมศิลปากรหวั่นสถูปเจดีย์เขาคลังนอกรับผลกระทบปิโตรเลียม

 • กรมศิลปากรได้มอบหมายให้นักโบราณคดีในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าร่วมประชุม และ
  ได้รายงานมายังกรมศิลปากรว่า แผนการดำเนินโครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานผลิต STN-2 ของ
  บริษัทดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานสำคัญ
  นอกเมืองศรีเทพทางทิศเหนือ อยู่ในองค์ประกอบของเมืองโบราณศรีเทพที่กรมศิลปากรอยู่ระหว่าง
  นำเสนอเข้าสู่บัญชีมรดกโลก โดยองค์สถูปเจดีย์เขาคลังนอกนั้น เป็นโบราณสถานสำคัญในศิลปะ
  ทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

  กรมศิลปากรหวั่นสถูปเจดีย์เขาคลังนอกรับผลกระทบปิโตรเลียม

  กรมศิลปากรจึงมีความเห็นว่าหากมีการก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าว ไม่เพียง
  แต่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก ยังจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาเมืองศรี
  เทพเข้าสู่บัญชีมรดกโลกนายอนันต์

  นายอนันต์ อธิบดีกรมศิลป์ กล่าวว่า“จากนี้กรมศิลปากรจะทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไป
  ยังบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ย้ายฐานการผลิตออกไปในพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อโบราณ
  สถานเมืองศรีเทพ พร้อมสั่งการให้สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด”

  ภาพและข้อมูลจากhttps://siamrath.co.th/n/67483


  Share FB
  5.3.19
Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias