">
PM 2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย

 • PM 2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย


  ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) คือฝุ่นที่เล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น
  ผมมนุษย์ สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
  เรื้อรัง PM 2.5 แบ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรง และจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอื่นๆ ในบรรยา
  กาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน PM 2.5 ยังเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อน
  อยู่ในบรรยากาศได้นาน เป็นฝุ่นอันตรายไม่ว่าจะมีองค์ประกอบใดๆ เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซ
  คลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) องค์การอนามัยโลก(WHO)จึงกำหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของ
  สารก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ.2556

  PM 2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย

  สาเหตุของมลพิษ
  1.การคมนาคมขนส่ง งโดยเฉพาะไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ทั้ง ดีเซลและแก๊สโซฮอล์เป็นแหล่ง
  กำเนิดที่สำคัญของ PM 2.5 จากการประเมินพบว่ามีการปล่อย PM 2.5 โดยตรงราว 50,240 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยัง
  เป็นแหล่งกำเนิดออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx) 246,000 ตันต่อปี และซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) อีกราว 14,000 ตัน
  ต่อปี

  2.การเผาในที่โล่ง ประมาณการว่า มีการเผาในที่โล่งปล่อยฝุ่นพิษ PM 2.5 มากถึง 209,937 ตันต่อปี รวมถึง หมอก
  ควันพิษในภาคเหนือตอนบนของไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งผลิตป้อน
  เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ และหมอกควันพิษจากอินโดนีเซียอันเป็น
  ผลพวงของสองทศวรรษแห่งการทำลายล้างป่าพรุ และระบบนิเวศป่าไม้โดยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและเยื่อกระดาษที่
  โยงกับห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภคในระดับโลก

  3.การผลิตไฟฟ้า า การผลิตไฟฟ้าปล่อย PM 2.5 ราว 31,793 ตันต่อปี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 231,000 ตันต่อปี
  และออกไซด์ของไนโตรเจน 227,000 ตันต่อปี โดยประมาณ

  แม้ว่าภาคการผลิตไฟฟ้าจะเป็นแหล่งกําเนิด PM 2.5 เป็นลําดับรองจากการเผาในที่โล่งและการขนส่ง แต่การปล่อย
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนต่อปีจากภาคการผลิตไฟฟ้านั้นมีสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาแหล่งกําเนิด
  ต่างๆซึ่งนําไปสู่เกิด PM 2.5 จากกระบวนการทางเคมีในบรรยากาศที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตร
  เจนเป็นสารตั้งต้น

  4.อุตสาหกรรมการผลิต ประมาณการว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตปล่อย PM 2.5 ราว 65,140 ตันต่อปี ก๊าซซัลเฟอร์
  ไดออกไซด์ 212,000 ตันต่อปี และออกไซด์ของไนโตรเจนอีก 222,000 ตันต่อปี

  หนึ่งในพื้นที่ที่พบมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากสารเคมีและอุตสาหกรรม หรือในเขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พบฝุ่นละออง
  จากกิจกรรมการผลิตปูนขาวและปูนซีเมนต์

  ข้อมูลจาก https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1827&ea.campaign.id=54953


  PM 2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย


  PM 2.5 ฝุ่นพิษที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย


 • แพทย์ฯแนะ...น้ำบร็อกโคลี่ปั่น ช่วยขับสารพิษจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
 • หน้ากากอนามัย+ทิชชู่ 2 ชั้น เทียบเท่า N95  Share FB
  28.1.19

Copyright © 2017. medias-center.com, All Rights Reserved by Wandit Medias